I dag la Grensehandelsalliansen frem sin holdningsundersøkelse om grensehandel på sitt arrangement på Arendalsuka.

 

68 pst. av befolkningen er enig i at grensehandel i Sverige fører til tap av norske arbeidsplasser og inntekter til det norske samfunnet. 

Resultatene fremkommer i en holdningsundersøkelse om grensehandel blant folk flest og folkevalgte i kommune- og fylkesting, som Ipsos har gjennomført på vegne av Grensehandelsalliansen.

Bevisstheten om at grensehandelen i Sverige påvirker norske arbeidsplasser er høyere blant politikerne enn blant folk flest i alle fylker. Jevnt over er andelen som ser grensehandel som en utfordring høyere blant de folkevalgte, og ser vi på de ulike fylkene så ser vi at i motsetning til hva vi finner hos folk flest, så er politikerne i de to fylkene Hedmark og Østfold, mest bevisst.

Det er bred politisk enighet blant de folkevalgte om at grensehandelen til Sverige fører til tapte inntekter og arbeidsplasser i Norge. Tilslutningen til dette er likevel høyest blant de folkevalgte fra politisk venstreside, men tilsvarende større blant velgerne på høyresiden.  Med unntak av KrF, så kan vi si at dess lenger mot venstre folkevalgt og velger befinner seg, dess større avvik er det i bevisstheten rundt konsekvenser av grensehandel mellom velger og folkevalgt.

Enighet om problemet, men uenige om avgiftslettelser som tiltak
67 pst. er enige i at norske avgifter må være på samme nivå som i våre naboland, slik at det ikke er så attraktivt å handle i Sverige, men selv om de fleste partienes velgere og folkevalgte er enige i problemforståelsen og konsekvensene av grensehandel i Sverige, så er det større partipolitiske forskjeller i hvorvidt man ser på avgiftsreduksjon som et riktig tiltak for å redusere grensehandelen.

Spesielt blant de folkevalgte er det store forskjeller mellom andelene som anerkjenner problemet og andelen som er enig i løsning. Spesielt i Rødt, SV og MDG ser vi en stor forskjell mellom andelen som mener at grensehandel fører til tap av norske arbeidsplasser og inntekter til det norske samfunnet, og andelen som mener at løsningen er å redusere norske avgifter ned til samme nivå som i våre naboland.

Om undersøkelsen
På vegne av Grensehandelsalliansen har Ipsos gjennomført holdningsundersøkelser om grensehandel blant folk flest og folkevalgte i kommune- og fylkesting.

Det er gjennomført 1000 intervju med et landsrepresentativt utvalg av Norges befolkning over 18 år. 1800 folkevalgte i kommuner og fylkesting har også svart på de samme spørsmålene. Disse er fordelt på alle kommuner og fylker, men på grunn av Oslos spesielle situasjon uten kommuner, er det kun gjennomført 10 intervju her og disse representerer de 59 politikere som sitter i Oslos bystyre.

 

Om Grensehandelsalliansen:
Handel og Kontor i NorgeNorsk Nærings- og NytelsesmiddelarbeiderforbundVirke HandelNHO Service og Handel og NHO Mat og Drikke som står bak Grensehandelsalliansen.

Alliansen er etablert med mål om å:

  • snu trenden med økende grensehandel og tap av verdiskaping, arbeidsplasser og avgiftsinntekter på norsk side av grensen
  • sikre avgiftslettelser på mat- og drikkevarer som er utsatt for grensehandel
  • avvikle 350-kronersgrensen for moms- og avgiftsfri netthandel fra utenlandske aktører
  • øke innsikt i og oppmerksomhet om grensehandelens negative effekt på kosthold og helse
  • øke oppmerksomheten om årsakene til og konsekvensene av en voksende grensehandel og kriminalitet i form av smugling

For kommentarer fra Grensehandelsalliansen partnere ta kontakt med:

NHO Mat og Drikke:
Kommunikasjonsdirektør Nina Wollum Skarbø
481 00 550 / nws@nhomd.no

Handel og Kontor i Norge: 
Informasjonssjef Kirsti Hansen Demény
979 91 929 / kde@hkinorge.no

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund:
Informasjonsansvarlig Bente Birkeland
900 51 026 / bente.birkeland@nnn.no

Virke Handel:
Kommunikasjonsrådgiver Vebjørn Varlid
992 28 523 / vebjorn.varlid@virke.no

NHO Service og Handel:
Informasjonssjef Baard Fiksdal
930 88 777 / bfi@nhosh.no

Foto Grensehandelsalliansen: Leder NNN Anne Berit Aker Hansen, adm. dir. i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk, Leder Handel og kontor i Norge, Trine Lise Sundnes. Dir. Virke Handel, Harald J. Andersen.