Dette er historien om Sekkingstad AS og dens vei til konkurs ved Norse 5. april 2018.

2012

Sekkingstad AS hadde på dette tidspunkt inngått tariffavtale med NNN, og de fleste fast ansatte var på dette tidspunkt medlemmer i NNN. På samme tid var så mange som 2/3 av bemanningen innleid fra et polsk selskap.

I juli 2012 ble det klart at Norge ville innføre EUs vikarbyrådirektiv, og med det lov om likebehandling og solidaransvar innen bemanningsbyråer, med virkning fra 1. januar 2013.

Sekkingstad AS, med hjelp av konsulentselskapet PWC, etablerte da en bedriftsmodell hvor de satte ut all produksjon på entreprise gjennom et eget selskap. Norse Production NUF skulle ta seg av produksjonen av laks, mens Sekkingstad AS skulle være et rent kjøp og salgsselskap. Sekkingstad AS sa opp alle sine ansatte og overdro produksjonen til Norse. Forutsetningen var at alle de som ønsket det skulle få ansettelse hos Norse, medsamme betingelser som hos Sekkingstad AS, med unntak av AFP ordning.

Ansatte og NNN ble fortalt at det nye selskapet ville ikke kunne ha tariffavtale da det var et polsk selskap. Det viste seg senere at de ikke oppfylte kravene til å operere under utstasjoneringsdirektivet, slik at NNN kunne kreve tariffavtale så snart vi hadde tilstrekkelig med medlemmer.

2013

Sekkingstad kom på denne måten ut av tariffavtalen og kunne fortsette forskjellsbehandlingen av norsk og utenlands arbeidskraft. Tidligere innleide fikk tilbud om fast ansettelse til en timelønn på mellom 90 til 100 kroner, tidligere faste ansatte fikk 155 kroner timen.

Høsten 2013 organiserte de fleste ansatte seg i NNN, og vi sendte inn krav om opprettelse av tariffavtale. Norse truet den gang våre medlemmer til å melde seg ut av NNN, noe de også klarte. Dette medførte at vi tilslutt måtte trekke vårt krav om tariffavtale.

2015

Februar 2015 ble tariffavtalen for fiskeindustrien allmenngjort, og Norse ble tvunget til å betale minstelønn for alle sine ansatte. Norse så seg da nødt til å innføre timebank og rotasjonsordning hvor alle timer ble utbetalt, mens tilleggene ble satt inn i timebank. Ordningen gikk ut på at de ansatte skulle få utbetalt all overtid i friperiodene slik at de ville ha en viss inntekt, også når de hadde fri. Norse betalte imidlertid aldri ut tilleggene, men beholdt disse selv.

2017

Da Arbeidstilsynet kom på inspeksjon og så hvilken arbeidstidsordning det var innført på Norse, fikk bedriften pålegg om å avslutte den ulovlige rotasjonsordningen. Norse videreformidlet dette til de ansatte og fjernet så alle timer som de ansatte hadde til gode i selskapet. Norse satte så i gang med en rotasjonsordning basert på 8 uker (norsk lov) mot tidligere 12 uker. Dette medførte at de ansatte fikk 5 uker på jobb og 3 uker fri, noe som igjen medførte at ingen ville ha 100 % stillinger.

April 2017 hadde de ansatte fått nok av dårlige ledere, dårlig behandling og for lite betaling for arbeidet de utførte. De organiserte seg i NNN i stor skala og krevde tariffavtale den 10. mai 2017.

Juli 2017

I juli 2017 hadde NNN første møte med ledelsen ved Norse, og vi forklarte hva en tariffavtale ville bety av kostnader, rettigheter og muligheter. I kort tid etter dette møte ble NNN møtt med påstander fra ledelsen om at organiserte oppførte seg truende overfor ikke-medlemmer.

Ledelsen satte i gang en arbeidsmiljøundersøkelse med en utenforstående bedriftshelsetjeneste som skulle undersøke påstandene.

Det kom ingenting ut av disse undersøkelsene, bortsett fra beskrivelser av enkelt hendelser som deler av ledelsen selv sto bak.

August 2017

I august 2017 søkte NNN hjelp hos meklingsmannen om inngåelse av tariffavtale. Norse fulgte opp med så godt de kunne med å skremme og true enkeltmedlemmer, med det som hensikt at de skulle melde seg ut av NNN.

10 personer valgte da å melde seg ut.

Etter kun tre timers mekling var streiken et faktum den 8. september 2017.

10. oktober 2017

Norse skrev under tariffavtalen, og streiken var over. Etter denne tid startet en lang kamp for å implementere tariffavtalen på en god måte. Tillitsvalgte ble motarbeidet fra dag en. Likevel sto våre tillitsvalgte på for at ting skulle bli bedre og tariffavtalen fulgt opp. Etter press fra de tillitsvalgte ble det dannet AMU og verneombud ble valgt på flere av avdelingene i bedriften.

Det ble gjort mange forsøk fra de tillitsvalgtes side å finne frem til gode samarbeidsformer med ledelsen. Det lykkes de bare med i mindre grad. Det ble mer og mer tydelig at tillitsvalgte og ansatte som stiller krav og ber om medbestemmelse var helt nytt og ikke minst vanskelig for bedriften å takle.

Ved flere anledninger diskriminerte de medlemmer og tillitsvalgte, først ved å nekte de organiserte å arbeide overtid. Senere sendte de medlemmer hjem før arbeidstiden var over mens innleide og uorganiserte fikk fortsette. Tillitsvalgte ble tatt av vakt ordning og skift ordning slik at lønnen ble redusert med mange tusen i måneden.

Så gikk de etter tillitsvalgte for bruk av tid og tid de brukte i møter med øverste leder. Nærmeste leder til tillitsvalgte ble instruert i å se etter feil som en kunne hefte tillitsvalgte på.

Januar 2018 fortalte så ledelsen at de fra det tidspunkt ikke ville godta noen sykemeldinger eller egenmeldinger og sluttet da å utbetale sykepenger.
Disse forholdene samt diskriminering ble det så forberedt saker på.

Det ble tatt ut forliksklage på manglende overtidsbetaling og skift tillegg. Det ble varslet om at det manglet etterbetaling fra 10. mai til 10. oktober. Samt at det manglet ansiennitetstillegg for tiden etter tariffavtalen. Norse nektet å etterkomme kravene, og vi forberedte sak på alle disse områdene med både kollektive og individuelle prosesser.

Januar og februar 2018

Kravene ble sendt og forliksklage sendt til Sund kommune.

April 2018

Norse erklærte seg konkurs, boet tar over og driver selskapet videre for Sekkingstad sin regning. Boet klarer å finne nye eiere til selskapet og de er klare den 13. april. Ansatte får beskjed fra bostyrer om at de ikke trenger å komme på arbeid mandag den 16. april. I løpet av helgen ringer de tidligere arbeidslederne ved Norse, nå eiere av det nye selskapet, Sund Laksepakkeri til alle uorganiserte og tilbyr disse arbeid.

De tidligere norske ansatte fikk beskjed om at de var uønsket i det nye selskapet. De polske medlemmene våre ble ikke kontaktet i det hele tatt.

Situasjonen pr mai 2018

Tre tidligere ansatte i Norse har tatt over produksjonen ved Sekkingstad sitt anlegg H-112 etter Norse og starter da selskapet Sund Laks AS, og datterselskap Sund Laksepakkeri AS. De tre ansatte har tidligere vært ansatt i mange år i Sekkingstad AS som produksjonsledere. De fulgte med over til Norse og nå er de på nytt i tjeneste for Sekkingstad gjennom dette nye selskapet. Disse tre personene er også de som har vært de vanskeligste å samarbeide med for de tillitsvalgte. De har hele tiden gitt uttrykk for at de ikke ønsket fagforeningen velkommen, og under streiken viste de dette tydelig ved blant annet å vise fingeren til de organiserte.

Ingen organiserte har fått arbeid i det nye selskapet. Ledelsen ved Sund Laksepakkeri AS sa til Vestnytt at de ikke ønsker å bringe videre gamle konflikter i det nye selskapet og derfor vil de ikke ha NNN-organiserte i bedriften sin. Alle tidligere ansatte som har vært uorganiserte har fått tilbud om jobb. I tillegg har de rekruttert nye ansatte fra Polen.

Våre medlemmer er nå arbeidssøkende og ønsker å finne nytt arbeid annet sted enn ved Sekkingstad eller Sund Laksepakkeri AS.

De ansatte som har kommet på intervjuer i andre bedrifter har fått opplyst at tidligere ledere i Norse har advart bedrifter om å ansette våre medlemmer siden de bare skaper vanskeligheter.