I dag deltok NNN ved leder Jan-Egil Pedersen på høring vedrørende Meld. St9 (2018-2019)
«Handelsnæringen – når kunden alltid har nett» 

Næringskomiteen besluttet å holde en åpen høring, og det var mange som ønsket å gi innspill til meldingen. (Meld. St. 9 (2018-2019).

God melding
– Jeg mener at vi har fått en god melding for handelsnæringen, med en god beskrivelse av næringene og at regjeringen forslår mange gode tiltak.
Vårt viktigste innspill i dag er at næringskomiteen må tenke hele verdikjeden. De må ha et verdikjedeperspektiv som gir rettferdig fordeling av verdiskapningen i hele verdikjeden, sier Jan-Egil Pedersen.

Innspill fra NNN
Her er noen av tilbakemeldingene som ble gitt i dag:

Regjeringen har varslet at momsfritaket på nettkjøp for under 350 kroner i utlandet, skal fjernes fra 2020, men vi mener at dette bør settes i kraft mye tidligere, sier Pedersen.

De norske særavgiftene på alkoholfrie drikker har gitt store utslag på grensehandelen, disse bør reverseres til 2018 nivå.
Videre mener vi at det må settes inn konkrete tiltak som reduserer grensehandelen ytterligere, som vil ta provenytap og arbeidsplasser tilbake til Norge.

Fremdrift for Loven om god handelsskikk med handelstilsyn er ekstremt viktig,
videre at forholdet rundt distribusjon blir en del av loven.

– Det oppfordres til å se på en mulighet for å regulere etablering av nye butikker. Mange steder er det en overetablering, avsluttet Jan-Egil Pettersen i sitt innlegg.

Les hele NNN sitt notat her (Pdf)