I november 2018 slo Nedre Romerike tingrett fast at den pålagte kjøretida for serviceteknikerne hos Coca-Cola er hviletid. Saken ble anket til lagmannsretten og dommen var klar, kjøretid er arbeidstid. Serviceteknikerne vant – men nå ankes saken til Høyesterett da serviceteknikerne krever betaling for tiden de har brukt til kjøring tidligere.

– Da Lagmannsrettsdommen kom fikk vi et enstemmig medhold i at kjøretiden er arbeidstid etter arbeidsmiljøloven! Dette var en god og prinsipiell seier, sa en fornøyd Stein Hagala i slutten av november, men våre medlemmer skal ha etterbetalt for tidligere kjøring.

Ingen etterbetaling
Lagmannsretten har ensidig konkludert med at det ikke skal gis etterbetaling. Her er lagmannsretten i tvil, men kommer til at det ikke er regulert noen lønn, og at det derfor må være et avtalespørsmål om og i så fall hvilken lønn som skal betales for den omstridte arbeidstiden. Lagmannsretten konkluderer med at partene ikke har avtalt at det skal lønnes for denne tiden.

Fritid ble arbeidstid uten lønn
– Vi stiller oss uforstående til at Lagmannsretten ikke mener at de ansatte serviceteknikerne skal få betalt for dette når de i dommen har slått fast at dette skal være arbeidstid, sier Stein Hagala.

Hvis Høyesteretts ankeutvalg henviser saken til behandling, vil dom ventelig foreligge i løpet av våren eller sommeren neste år.

Coca-Cola serviceteknikere
Coca-Cola har rundt 40 serviceteknikere spredd over hele landet. Arbeidsoppgavene består i å installere og vedlikeholde utstyr som kaffemaskiner, kjøleskap, dispenserutstyr og salgsautomater.