Innspill på budsjetthøringen i Stortingets Arbeids- og sosialkomité torsdag


I dag hadde Stortingets Arbeids- og sosialkomité budsjetthøring om forslag til statsbudsjettet 2023.

Fra NNN deltok forbundssekretær Ann Solveig Sørensen med viktige innspill fra NNN, som også ble overlevert komiteen.
Ann Solveig Sørensen startet med å si at det det fremlagte statsbudsjettet på mange måter har en god fordelingsprofil, men at det er noen områder som vi ikke er like fornøyd med.

Det er spesielt et område vi ikke kan si oss fornøyd med og det er kutt i dagpengeordningen.

I budsjettforslaget for 2023 foreslår regjeringen å avvikle alternativet med lang opptjeningsperiode, slik at det bare er inntekten for de 12 siste avsluttede kalendermånedene som skal legges til grunn i beregningen for dagpenger.

De permitterte
Fremlagte forslag virker ikke å hensynta de permitterte, spesielt i næringer der det er store sesongsvingninger vil de ansatte kunne oppleve til dels store forskjeller i arbeidsinntekt fra år til år. Når alternativet med lang opptjeningstid fjernes vil det kunne medføre at permitterte får et lavere grunnlag for beregning av dagpengesatsen i enkelte år.

Arbeidstakere som opplever permitteringer i kortere eller lengre perioder, har i aller høyeste grad en tilknytning til arbeidslivet. Dette forslaget vil dermed virke mot den uttalte intensjonen. Vi kan heller ikke se at forslaget følger den sosiale omfordelingsprofilen som budsjettet ellers bærer preg av.
Med det som grunnlag mener vi at endringene ikke må gjennomføres.

Vi gjentar også kravet om at tidligere vedtak om reduksjon i antall uker for permitterte i fiskeindustrien fra 52 til 26 må reverseres, i dag er det ansatte i deler av næringen som står uten inntekt i perioder av året.

Håp om flere helårlige arbeidsplasser
NNN er optimistiske til at vi i årene fremover vil få en utvikling frem mot enda flere helårlige arbeidsplasser i industrien. Men enn så lenge så opplever en del av våre medlemmer, ikke minst i fiskeindustrien permitteringer i kortere eller lengre tidsrom. Alternativet til permitteringer vil være økt bruk av innleie og midlertidige ansettelser.

Tiltak som forsterker denne dette anser vi å bryte både med hva regjeringen og vi ønsker for utviklingen arbeidslivet.

Bilde: Fra forbundet deltok også forbundssekretær Yngve Hansen

Publisert: 20. oktober 2022|Kategori: Politikk|

Del:

Kommende arrangementer: