Tariffnemnda har vedtatt en fortsatt delvis allmenngjøring av Overenskomst for Fiskeindustribedrifter. 

Tariffnemnda har vedtatt videreføring av allmenngjøringsforskriftene for verft, byggfag, jordbruk og gartneri, renhold, fiskeindustri, elektrofag, godstransport, turbil, og hotell, restaurant og catering. Det betyr at det fortsatt er forbudt å lønne noen under tariffavtalenes minstesatser i disse bransjene

Sjømat Norge og NNN er av den oppfatning at allmenngjøringen til nå har vært nyttig for bransjen, ved bl.a. å bidra til likere konkurransevilkår. Det er her tale om en videreføring av gjeldende bestemmelser med reviderte satser etter tariffoppgjøret 2018.

– Vi har sett at det fortsatt foreligger saklige argumenter for allmenngjøring, NNN og vi er fornøyd med at Tariffnemnda har fastsett at allmenngjøring av lønns- og arbeidsvilkår for fiskeindustribedrifter videreføres, sier Sverre Johansen i Sjømat Norge.

Formålet med allmenngjøring er å sikre utenlandske arbeidstakere likeverdige vilkår med norske, i tillegg til å hindre konkurransevridning i det norske arbeidsmarkedet.

– Fiskerioverenskomstens minstelønn har vært allmenngjort siden februar 2015, vi ser at lønnsforholdene i bransjen har blitt bedre men enda er det dessverre slik at noen arbeidsgivere unnlater og betale allmenngjort timelønn til sine ansatte. Arbeidet mot sosial dumping fortsetter, sier Ann-Solveig Sørensen som har ansvar for bransjen i NNN.

Forskriftenes minstelønnssatser er oppdatert i tråd med resultatene fra lønnsoppgjøret 2018, og gjelder fra 1. desember 2018.

(Kunngjøringen står i Norsk Lovtidend – Lovdata).

Hvis spørsmål, ta kontakt med bransjesekretær Ann-Solveig Sørensen, tlf.: 926 14 685, epost: ann.solveig.sorensen@nnn.no eller Sverre Johansen sjo@sjomatnorge.no
tlf.: 980 51 507

Les Tariffnemndas vedtak her.
Tariffnemndas vedtak 18. oktober 2018 om fortsatt allmenngjøring av overenskomst for Sjømat