Pressemelding fra LO:
LO er fornøyd med at arbeidslivets parter har kommet til enighet om en ny IA-avtale for de neste fire årene. Dermed sikrer vi full lønn under sykdom, samtidig som vi videreutvikler virkemidlene for å få sykefraværet nedover, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. 

Arbeidslivets parter og regjeringen undertegnet i dag en ny IA-avtale for de kommende fire årene. Avtalen sikrer at dagens sykelønnsordning består uendret, med mindre partene i avtaleperioden blir enige om annet, samtidig som den videreutvikler arbeidet for å få sykefraværet ned.

– IA-avtalen bygger på den viktige erkjennelsen at folk ikke blir friskere av at sykelønnsordningen svekkes. Det som får ned sykefraværet er et systematisk arbeid for å forebygge at arbeidstakerne blir syke av jobben, og et systematisk arbeid for at folk kan jobbe noe selv om de ikke er helt friske, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

LO-lederen viser til at sykefraværet i Norge er redusert med 12,9 prosent siden den første IA-avtalen ble inngått i 2001, samtidig som seniorene står vesentlig lenger i jobb – et annet av hovedmålene i IA-avtalen.

– IA-arbeidet har styrket partssamarbeidet nasjonalt og ute på den enkelte arbeidsplass, og bidratt til en helt annen kultur for hvordan man snakker om og håndterer sykefravær. Sykefravær har gått fra å være en privatsak til noe arbeidsgiver og arbeidstaker tar tak i fellesskap. Tillit og dialog står i sentrum – det er nok ganske unikt for Norge, sier LO-lederen.
IA-avtalen har ved hver revisjon siden 2001 gjennomgått til dels betydelige endringer. Så også med årets avtale.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen legger særlig vekt på følgende endringer som han mener kan styrke IA-arbeidet:
• Satsning på forebyggende arbeidsmiljøarbeid og på å forebygge og redusere lange og gjentakende sykefravær.
• IA-arbeidet kobles tettere på kompetansepolitikken, og det iverksettes forsøk med utvidet bruk av kompetansetiltak i regi av myndighetene.

IA-avtale 2019-2022