Permitteringsregler på engelsk, polsk og spansk

English

What the crisis package means for workers
The package adopted by the Storting means better conditions for workers. “Full” wages for 20 days during lay-off, enhanced unemployment benefit rights for low-wage and part-time workers, and a doubling of the number of days of care benefits are steps in the right direction.

Improved social profile
The crisis package presented to the Stortinget today gives workers improved rights, including extending the mandatory pay period during lay-off from 15 to 20 days, a highly encouraging measure. This means that workers making less than NOK 600 000 per year will receive full wages for 20 days from the day the lay-off is implemented.

The crisis package does not change the Basic Agreement rules on notice of intention to lay off
The employer may not decide to lay off workers without prior notice. Before implementing any lay-off, the employer must:

  1. Consult workers’ representatives and the meeting must be minuted
  2. Give notice to employees of the intended lay-off

The notice is, as a general rule, 14 days, and only exceptionally 2 days. The crisis package does not change these mandatory notices. In all cases, the employer is obligated to pay wages until the notice period expires.

The mandatory pay period is extended from 15 to 20 days
The crisis package means that employers must pay wages the first 2 days after implementing the lay-off. Thereafter, the State takes over and pays lay-off wages for another 18 days. 

Lay-off pay is equal to the sick pay basis, which means that workers earning less than NOK 600 000 will receive full wages for 20 days.

If the lay-off lasts more than 20 days, you are entitled to unemployment benefits. These benefits amount to approx. 60 % of your wages. 

Increased support to low-wage earners and part-timers
Another step in the right direction is the upwards adjustment of unemployment benefits for workers earning less than NOK 300 000 to approx. 80 % of their pay. It is still not clear exactly what this means but it is quite probable that not everyone will receive 80 % of the first 300 000. We will come back to you with more information as soon as we have studied the proposal in detail.  

We applaud the lowering of the income threshold for receiving unemployment benefits to NOK 75 000. This will increase the number of part-timers entitled to unemployment benefits.

Increased number of days with care benefits
The number of days with care benefits will increase to 20 days for each parent. This has also been an important LO demand. As schools and kindergartens must remain closed for at least 14 days, many workers would otherwise have exhausted their care benefit days and be forced to take unpaid leave.  

Our conclusion is that the crisis package in several respects meets workers’ need for income security during the first few weeks. Whether it will be enough will of course depend on how long this emergency lasts.

****************************

Polish

Co znaczy dla pracowników pakiet kryzysowy

Pakiet kryzysowy parlamentu norweskiego (Stortinget) oznacza lepsze warunki dla pracowników.  Pozytywne w nim jest „pełne” wynagrodzenie przez dwadzieścia dni zwolnienia grupowego, korzystniejsze prawa do zasiłku dla bezrobotnych dla osób o niskich dochodach i pracujących w niepełnym wymiarze godzin oraz podwojenie liczby dni przysługujących na opiekę nad chorym dzieckiem.

Pakiet kryzysowy przedłożony wczoraj przez parlament przewiduje lepsze prawa dla pracowników niż obecnie obowiązujące przepisy. Pozytywne w nim jest to, że tak zwane postojowe (odprawa pieniężna z tytułu zwolnień grupowych) przedłuża się z piętnastu dni do dwudziestu. Oznacza to, że pracownicy o dochodach poniżej 600.000 NOK otrzymają pełne wynagrodzenie przez dwadzieścia dni licząc od dnia zwolnienia.

Pakiet kryzysowy nie zmienia zasad o ostrzeganiu zawartych w układzie zbiorowym
Pracodawca nie ma prawa postanowić o zwolnieniach grupowych tego samego dnia. Zanim zwolnienia grupowe będą mogły nastąpić, pracodawca ma obowiązek:

  1. naradzić się z przedstawicielem związku zawodowego i zadbać o sporządzenie referatu z tego zebrania
  2. ostrzec pracowników o zwolnieniu grupowym

Termin ostrzeżenia wynosi z reguły czternaście dni i jedynie w sytuacjach wyjątkowych – dwa dni.

Pracodawca jest zobowiązany wypłacać wynagrodzenie do upływu terminu ostrzeżenia.

Odprawa za zwolnienie grupowe przedłużona z piętnastu do dwudziestu dni
Pakiet kryzysowy oznacza, że pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie za pierwsze dwa dni po wprowadzeniu zwolnienia grupowego. Następnie przez osiemnaście dni wypłacane jest ono z kasy państwa.

Wysokość odprawy za zwolnienie grupowe odpowiada podstawie naliczenia zasiłku chorobowego. Oznacza to, że wszystkim, którzy mają dochody niższe niż 600.000 NOK, wypłacone zostanie pełne wynagrodzenie za dwadzieścia dni.

Wyższe zasiłki dla osób o niskich dochodach i pracujących w niepełnym wymiarze godzin.

Krokiem podjętym we właściwym kierunku jest też zwiększenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych dla wszystkich osób o dochodach niższych niż 300.000 NOK do ok. 80%. Podamy więcej informacji po zapoznaniu się z tą propozycją.

Poza tym pozytywne jest też obniżenie kwoty dochodów uprawniającej do zasiłku dla bezrobotnych do 75.000 NOK.

Dłuższy okres wypłaty zasiłku opiekuńczego na chore dziecko
Liczba dni zasiłku opiekuńczego na chore dziecko zostanie zwiększona do dwudziestu dni dla każdego z rodziców. Jest to też ważne dla LO (Landsorganisasjonen). Przez to, że szkoły i przedszkola mają być zamknięte przez co najmniej czternaście dni, wiele osób wykorzystałoby wszystkie dni na opiekę i byłoby zmuszonych wziąć bezpłatny urlop.

Podsumowując – pakiet kryzysowy zaspokaja pod kilkoma względami potrzeby pracowników, stwarzając poczucie bezpieczeństwa poprzez niepozbawianie ich dotychczasowych dochodów przez pierwsze tygodnie po zwolnieniu. Czy będzie to wystarczające, będzie to oczywiście zależało  tego jak długotrwała  okaże się sytuacja wyjątkowa

****************************

Spanish

¿Qué significa el paquete financiero anunciado por el gobierno para los trabajadores?

El paquete de medidas financieras del Storting significa mejores condiciones para los trabajadores: Salario “completo” durante los primeros 20 días de la excedencia forzosa, ampliación de los derechos al subsidio por desempleo de los trabajadores de salarios bajos y a tiempo parcial, y el doble de días con derecho a subsidio por cuidado a familiares no autovalentes son pasos positivos.

Mejor perfil social
El paquete de medidas financieras presentado en el Storting hoy otorga a los trabajadores mejores derechos de los establecidos por ley. Es muy positivo que el período de pago durante la excedencia forzosa se amplíe de 15 a 20 días. Así, los trabajadores que devengan menos de NOK 600 000 recibirán su salario completo durante los primeros 20 días después de declarar el empleador la excedencia forzosa.

El paquete de medidas financieras no modifica las normas del Acuerdo Básico sobre el preavisos
El empleador no podrá resolver suspender temporalmente a los trabajadores sin preaviso. Antes de implementar la excedencia forzosa, el empleador está obligado a:

  1. Consultar con los delegados sindicales y de la reunión se levantará acta.
  2. Notificar a los trabajadores de su intención de implementar la suspensión temporal forzosa.

El período de preaviso es, como norma general, de 14 días y sólo excepcionalmente de 2 días. El paquete de medidas financieras no afecta a estos preavisos. En todo caso, el empleador está obligado a pagar el salario hasta vencer el período de preaviso.

El período de pago salarial durante la excedencia forzosa se alarga de 15 a 20 días
El paquete de medidas financieras significa que el empleador pagará el salario de sus trabajadores durante los dos primeros días del licenciamiento, después de los cuales el Estado asume el salario durante los siguientes 18 días. 

El salario pagadero durante la excedencia forzosa es igual a la base de cálculo del subsidio por enfermedad. Así, todos los trabajadores que devengan menos de NOK 600 000 al año percibirán su salario completo durante 20 días.

Si la excedencia forzosa dura más de 20 días, los trabajadores tienen derecho al subsidio por desempleo. Este subsidio equivale al aprox. 60 % del salario. 

Mayor apoyo a los trabajadores de salarios bajos y de tiempo parcial
El ajuste hacia arriba del subsidio por desempleo para todos los que ganen menos de NOK 300 000 hasta aprox. el ca 80 %de su salario, es también una medida oportuna. Probablemente no signifque que todos reciban el 80 % de los primeros 300 000 de su salario, pero informaremos más sobre este punto cuando hayamos estudiados los detalles del paquete. 

Es, además, alentador que se haya rebajado el umbral de ingresos para tener derecho al subsidio por el desempleo a NOK 75 000. Significa que un mayor número de trabajadores a tiempo parcial tienen derecho a esta ayuda.

Amplían el período con derecho al subsidio por cuidar a familiares no autovalentes
La cantidad de días con derecho al subsidio por cuidar a familiares no autovalentes se amplía a 20 para cada uno de los padres. Esta demanda ha sido priorizada por LO. Puesto que los colegios y guarderías estarán cerrados al menos 14 días, sin esta ampliación, muchos padres agotarían sus días de subsidio y se verían obligados a pedir licencias no pagadas.  

Nuestra conclusión es que, en muchos aspectos, el paquete del Parlamento satisface la necesidad de los trabajadores de saber que percibirán si ingreso regular durante las primeras semanas. Si es o no suficiente depende de la duración de la presente emergencia.

Foto: Colourbox