Nærings- og fiskeridepartementet har sendt forslag til en ny lov om god handelsskikk på høring. Målet med loven er ryddigere forhandlinger og mer forutsigbare avtaler.

Det nye lovforslaget er basert på Dagligvarelovutvalgets utredning som var på høring i 2013. Grunnet at det har gått lang tid, og at det er gjort tekniske endringer i lovforslaget, sender departementet forslaget på en ny forkortet høring med frist 5. juni 2019. Endelig lovforslag planlegges å fremmes for Stortinget høsten 2019.

– Forslaget er i hovedsak godt, men det mangler forslag og tiltak om distribusjon. Det er også helt avgjørende at vi får et effektivt og uavhengig tilsyn med selvstendig beslutningsmyndighet. Dette er den sikreste måten å få en god håndheving av loven på, sier forbundsleder i NNN Anne Berit Aker Hansen.

NNN har arbeidet med Lov om god handelsskikk siden 2010, og er veldig glad for at det endelig ligger et lovforslag på bordet, NNN skal selvfølgelig avgi et høringssvar til departementet.

Hovedinnholdet i loven:
Loven krever at avtalene som inngås mellom dagligvarekjeder og deres leverandører er skriftlige og fullstendige. En av partene kan ikke gjøre ensidige endringer i en avtale.

Loven slår fast at partene i forhandlinger skal gi hverandre den informasjonen som kreves for å skjønne hva avtalen betyr for dem. Dette kan for eksempel være informasjon om grunnlaget for beregning av rabatter.

Forretningshemmeligheter som utveksles som ledd i et samarbeid skal ikke kunne benyttes som springbrett for lansering av kopiprodukter.

Der en part har gjort en investering i tillit til et samarbeid, skal den andre parten opptre på en måte som ivaretar de berettigede forventningene som lå til grunn for investeringen.

Avtaler mellom dagligvarekjeder og leverandører skal inneholde regler om ansvar for håndtering av svinn og reklamasjoner, og om oppsigelser og fjerning av varer fra sortimentet (delisting).

Det er forbudt å benytte forretningsmetoder som kan fremkalle alvorlig frykt, for eksempel trusler om utilbørlige represalier eller spredning av usann informasjon.
———

Hvis tillitsvalgte i våre bedrifter ønsker å gi innspill til høringssvar, vennligst ta kontakt med politisk rådgiver i NNN Lars Iver Wiig, på tlf.: +47 906 49 110 E-post: lars.iver.wiig@nnn.no
innen 16. mai 2019.

Lenke til høringsnotat: