Det sentrale lønnsoppgjøret i LO-NHO området er ferdig og ble godkjent i uravstemning 27.april. Nå er det tid for lokale lønnsforhandlinger. 

En viktig del av lønnsoppgjøret er gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger i bedriftene, det vil si forhandlinger mellom lokale tillitsvalgte og ledelse.
Våre tariffavtaler er minstelønnsavtaler, noe som forutsetter at det skal føres lokale lønnsforhandlinger i tillegg til det sentrale lønnsoppgjøret.
De lokale forhandlingene skal baseres på fire kriterier som er bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

De tillitsvalgte skal ha framlagt bedriftens regnskap og annen informasjon som gir tilstrekkelig opplysninger for å kunne forhandle på reelt grunnlag i forhold til kriteriene. De tillitsvalgte har også rett til innsyn i lønninger til alle ansatte innenfor tariffavtalens omfangsområde (dvs. også uorganiserte, vedlikeholds-personell, arbeidende arbeidsledere m.v.). Dette er fordi vi har forhandlingsrett for disse gruppene.

I begrepet lokal lønnsglidning inngår også andre tillegg som for eksempel økning i ansiennitet, at noen flere får fagbrevtillegg, kompetansetillegg e.l.
I forbindelse med de sentrale forhandlingene har LO og NHO laget et notat om den økonomiske situasjonen og rammen for årets lønnsoppgjør.

Rammen for årets tariffoppgjør er anslått til å gi en årslønnsvekst på 2,8 % og består av følgende elementer:

Overheng: 1,2 %

Tarifftillegg: 0,5 % (sentrale tillegg, minstelønnsheving)

Lokal lønnsglidning: 1, 1 % (lokale forhandlinger m.m)

Det er altså den lokale lønnsglidningen det nå skal forhandles om. I veiledningshefte for tariffoppgjør kan du lese mer om tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger. Her får tillitsvalgte gode tips om hvordan de kan forberede lokale lønnsforhandlinger.
Tillitsvalgte kan også kontakte forbundet for mer bistand.

Og til deg som er tillitsvalgt: husk å sende protokoll fra lokale lønnsforhandlinger til forbundet!