Forside_-_kartlegging2014Matindustrien har et stort behov for fagarbeidere til tross for stadig automatisering. Det viser en rapport NILF har utarbeidet på oppdrag fra FEED, et samarbeid mellom NHO mat og drikke, NHO mat og landbruk og NNN. Den kartlegger arbeidskrafts- og kompetansebehov i matindustrien.

 Rapporten viser at til tross for automatisering i matindustrien, er det fortsatt stor etterspørsel etter faglært arbeidskraft innenfor de tradisjonelle matfagene. Vedvarende lav rekruttering til disse fagene gjør at industrien kan oppleve et underskudd på faglærte som pølsemakere og slaktere i tiden fremover.

Underskudd på faglærte
Økt teknologisering øker behovet for fagarbeidere fra lærefag innen teknikk og industriell produksjon. Likevel er behovet for fagarbeidere med matfaglig kompetanse økende. Til tross for en stor andel ufaglærte, er det behov for flere faglærte. Lærefaget industriell matproduksjon er etterspurt i alle bransjer.

Fagarbeidere avler fagarbeidere
Halvparten av bedriftene som svarte på spørreundersøkelsen som gikk ut til medlemmer av NHO mat og drikke og NHO mat og landbruk, er lærebedrifter. Det viser seg å være sammenheng mellom antall fagarbeidere og antall lærlinger i en bedrift.Jo flere fagarbeidere, jo flere lærlinger. Dette tyder på at det går et skille i matindustrien mellom bedrifter som vektlegger et fagmiljø og kompetansebygging gjennom lærlingeordningen, og de som har andre rekrutteringsstrategier.

Fabrikk_Kjott_2013_webManglende oppslutning om lærlingeordninger
Kartleggingen viser at oppslutningen om lærlingeordningene virker for lav i forhold til behovet for rekruttering av fagarbeidere. Satsingen på å være konkurransedyktig på arbeidsmarkedet, aktiv rekruttering og opplæring er for variert og opp til den enkelte bedrift. Konsekvensen er at matindustriens samlede evne til å konkurrere på arbeidsmarkedet kan svekkes. Det velger noen bedrifter å løse ved å importere arbeidskraft.

Forslag til tiltak
Selv om kartlegging av behov har vært formål med undersøkelsen, kan enkelte tiltak foreslås på bakgrunn av resultatene i rapporten. Matindustrien må erkjenne sitt kommunikasjonsproblem, og iverksette tiltak for å fremme egen status.Oppmerksomheten om bedrifter med gode læringsmiljøer kan med fordel styrkes blant annet gjennom et enda tettere samarbeid med skolene, eksempelvis gjennom skolenes læreplaner.

Les mer i NILF-rapport 2014-2: Kartlegging av arbeidskrafts- og kompetansebehov i matindustrien