Uttalelse: Den politiske situasjonen – stortingsvalget 2017

Vi har nå hatt en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet i snart 4 år. Denne regjeringen har på flere områder svekket arbeidstagernes interesser. Den har prioritert å gi skattelette til de aller rikeste her i landet og har sendt store deler av regningen til vanlige arbeidstagere. De har tatt feriepenger fra arbeidsledige, innført skatt på sluttverlagsordningen og økt avgiftstrykket på flere områder. Videre har Arbeidsmiljøloven blitt svekket ved å åpne for flere midlertidig ansatte, svekkelse av de tillitsvalgtes stilling og fjernet retten til kollektiv søksmålsrett.

NNN kan ikke støtte en regjering som angriper vanlige arbeidsfolk som man gjør i dag. Landsmøtet i NNN vil oppfordre alle til å bruke stemmeretten slik at vi kan få til et regjeringsskifte. NNN vil støtte de politiske partiene som støtter opp om det organiserte arbeidslivet, felleskapet og velferden. Den norske modellen har vært en suksess for Norge gjennom mange år. Modellen bygger på og er helt avhengig av et godt organisert arbeidsliv. Ett virkemiddel for å fremme dette er fradraget for fagforeningskontingenten. Fradraget har blitt svekket siden 2013 ved at beløpet har stått stille.

Derfor vil vi støtte politiske partier som:

  • gjennom konkret handling vil bygge opp under det organiserte arbeidslivet ved blant annet å øke fradraget for fagforeningskontingenten og som ønsker et aktivt samarbeid med fagbevegelsen.
  • vil forbedre Arbeidsmiljøloven for å styrke våre medlemmers- og tillitsvalgtes rettigheter, og som vil stramme inn reglene for bruk av innleie, midlertidige ansettelser og entrepriser.
  • vil motarbeide en hver form for sosial dumping og uverdige arbeidsforhold gjennom konkrete handlingsplaner som på en offensiv måte, og med påfølgende bevilgninger, får stoppet arbeidslivkriminalitet og sosial dumping.
  • vil føre en politikk som støtter norsk matproduksjon både fra sjø og land og som vil arbeide for mer videreforedling av norsk mat.
  • vil forsvare det norske importvernet og utnytte de mulighetene som ligger i WTO regelverket, og samtidig jobbe for økt markedsadgang for sjømat.
  • vil føre en avgiftspolitikk som ikke undergraver den norske matindustriens konkurransekraft i forhold til våre naboland.
  • vil innføre en «Lov om god handelsskikk» og opprette et handelstilsyn.
  • vil understøtte og videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

NNNs landsmøte vil på denne bakgrunn støtte de rødgrønne partiene i valgkampen og oppfordre sine medlemmer til å bruke stemmeretten med mål om å få til et regjeringsskifte.

(Uttalelse vedtatt på NNNs landsmøte 4. april 2017)

Publisert: 4. april 2017|Kategori: Ukategorisert|

Del:

Kommende arrangementer: