Innleide har de samme rettigheter som fast ansatte.

Nye regler for innleie trer i kraft 1. april 2023

Stortinget har nå vedtatt de lenge varslede innstrammingene i adgangen til innleie fra bemanningsforetak. Endringene innebærer et forbud mot innleie fra bemanningsforetak ved midlertidig behov. I praksis gjør det innleie fra bemanningsforetak kun aktuelt for vikartilfeller. De nye reglene trer i kraft 1. april 2023. Det er varslet overgangsordninger som gir bedrifter en frist på tre måneder til å justere allerede inngåtte innleieforhold.

Veileder for innleie av arbeidskraft

Oversikt over endringene i hovedtrekk:
Adgangen til innleie fra bemanningsforetak ved arbeid av midlertidig karakter oppheves. Fremover vil det derfor ikke være mulig å benytte innleie for å avhjelpe arbeidstopper eller sesongvariasjoner, eller til prosjektarbeid. Det vil fortsatt være adgang til innleie av vikariater, samt etter avtale med tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett.

Det er foreslått to unntak hvor innleie likevel skal være tillatt. Unntakene er foreløpig ikke vedtatt, men vil i hovedsak gjøre det tillatt med innleie av:

  • Personer med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjenester i klart avgrenset prosjekt
  • Helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester
  • Rettighetene til innleide arbeidstakere styrkes ved at alle innleide vil ha rett til fast ansettelse hos innleier etter tre år
  • Definisjon av utleie og innleie lovfestes og samordnes i hhv. arbeidsmiljøloven (innleie) og arbeidsmarkedsloven (utleie)
  • Grensen mellom hva som anses som innleie og hva som anses som entreprise lovfestes og strammes inn noe. Endringen vil medføre at noen flere oppdragsavtaler om tjenestekjøp enn i dag vil klassifiseres som innleie.
    I tillegg er det varslet et totalforbud mot innleie fra bemanningsforetak i Oslo-området. Disse reglene vil fastsettes i egen forskrift, som enda ikke er offentliggjort.

Informajonsmateriell som omhandler de nye innleiereglene er under utarbeiding og kan snart bestilles på telefon 23 10 29 60 eller epost firmapost@nnn.no.

For mer informasjon og spørsmål, kontakt:
Jarle Wilhelmsen
Telefon: 916 82 291
E-post: jarle.wilhelmsen@nnn.no