Hopp til innhold

EØS på landsstyremøtet – Erfaringer fra 30 år med EØS

På NNNs landsstyremøte i forrige uke hadde vi besøk av Line Eldring, leder av EØS-utvalget.

To damer på talerstolen i konferanse. Foto.

I januar 2024 var det tretti år siden EØS-avtalen trådte i kraft. I 2022 ble det utnevnt et uavhengig utvalg som skulle vurdere erfaringene fra EØS-samarbeidet de siste ti årene. Forrige utredning ble publisert i 2012.

Utvalget la frem sin rapport/NOU tidligere i år.

Line Eldring oppfordret landsstyret til å lese NOU’en, spesielt anbefalte hun oss å lese kapittel 1:

«Kapittel 1: Utvalgets hovedfunn, vurderinger og tilrådinger
«Utvalgets målsetting er at utredningen skal gi et oppdatert kunnskapsgrunnlag for norske beslutningstakere. Og like viktig, at den skal bidra til en kunnskapsbasert debatt om EØS-relaterte spørsmål – der flest mulig deltar.» Utvalgets mandat har vært å utrede erfaringene med EØS-avtalen og andre relevante avtaler med EU de siste ti år.

Utredningen startet i 2022, og NOUen fra 2012: 2 Innenfor og utenfor har vært en sentral referanse og kilde gjennom arbeidet. Kapittelet gir oversikt over utviklingen i EØS-samarbeidet innen ulike områder, og gjør rede for utvalgets hovedfunn, vurderinger og tilrådinger. Utdypende beskrivelser og drøftinger gis i de enkelte kapitlene. Utvalget har i mange saker vært samstemt i sine hovedfunn, vurderinger og tilrådninger. På enkelte saker er det tilleggsmerknader fra utvalgets mindretall.»

Lav interesse

Eldring mener at det er et faresignal når temaer som berører så mange, blir diskutert av for få. Kunnskapen om og interessen for EØS-avtalen – Norges desidert viktigste og mest omseggripende internasjonale avtale – er svært lav.

Hva er EØS:

  • EØS står for «det europeiske økonomiske samarbeidsområdet»
  • EØS-avtalen ble inngått i 1994, omfatter alle de 27 EU-landene på den ene siden, og Norge, Island og Liechtenstein på den andre
  • EØS-avtalen gir rettigheter og plikter til næringsliv og borgere i et område med 450 millioner borgere
  • Kjernen er full deltakelse i EUs indre marked
  • Ingen land har tettere samarbeid med EU, uten å være medlem
  • Samarbeidet og integrasjonen har blitt enda større de siste 10 årene
  • EØS-avtalen er bærebjelken i Norges samarbeid med EU – som alt i alt inkluderer ca 100 avtaler