Hopp til innhold

Tid for lokale forhandlinger

Punkter å huske på til de lokale forhandlingene: Frontfaget og modellen som skal sikre oss en lønnsøkning som ikke gir oss unødvendige høyere priser og høyere renter men samtidig gir oss reallønnsvekst. De har bestemt at lønnsoppgjøret har en total ramme på 5,2 %.

Personer som sitter rundt et konferansebord og diskuterer. Foto.

Overheng

Industrien og felles for alle innen NNN hadde et overheng på 1,6 % som vi må regne inn i årets oppgjør. Partene har kommet frem til at årets sentrale oppgjør er omtrent 2,2 % og derfor regner partene dette inn til 2,2 %.  Noen litt over andre litt under. Derfor 2,2 %.

Da blir regnestykket som følger:
5,2 % total ramme for årets lønnsoppgjør
– 1,6 % overhenget
– 2,2 % årets sentrale oppgjør
= 1, 4 % igjen til lokal lønnsglidning og det lokale lønnsoppgjøret.

Fire kriterier

Det er ikke slik at når dere skal forhandle lokalt, skal holde dere til noen ramme. Dere skal forhandle ut fra de 4 kriterier som er:
Bedriftenes produktivitet, effektivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne.

Rammen er ment som en guide til lønnsoppgjøret, det er verken gulv eller tak. Dersom vi skal mene noe om det som en ramme, må vi se på hvem som er tenkt skal følge denne rammen.
Det er alle i årets lønnsoppgjør. Det vil si at dersom alle fikk likt ville rammen gitt mening. Nå er det ikke slik mange får mindre og mange får mer, hvem som skal få mer avhenger av de 4 kriteriene.

Hvorfor må vi ha med dette overhenget? Hva er det og hvordan beregner vi det?

Lønnsendringer gjøres ofte midt i året, ikke ved årsskiftet. «Overheng» beskriver forskjellen mellom gjennomsnittslønnen i kalenderåret, og lønnsnivået ved årets utgang. Dette brukes for å fortelle hvor stor årslønnsveksten fra ett år til det neste vil bli, dersom det ikke gis lønnstillegg i det siste året.

For eksempel: Hvis timelønnen i desember var 115 kroner og gjennomsnittet for hele året var 111 kroner, blir overhenget 4 kroner, eller 3,6 prosent. Årslønnen vil stige som en følge av overhenget fra året før, slik at arbeidstakeren kan få økt årslønnen uten at det blir gitt lønnstillegg det året. Overhenget blir større jo senere på året et lønnstillegg blir gitt og dess større det er.

Hva så med grunnlaget når dere skal forhandle?
Det er viktig at dere blir enige med ledelsen om snittlønnen innenfor deres omfangsområde før dere begynner å regne ut hva dere skal ha.

Det kan være i deres interesse å ha et så høyt snitt som mulig, mens ledelsen ønsker at det skal bli så lavt som mulig.

Her er et eksempel:

1,4 % av minstelønn er som følger: 216,15 x 1,4 % = 3 kr.
1,4 % av et gjennomsnitt eks: 320 x 1,4 % = 4,48 kr.

Derfor er det så viktig at dere finner ut av hva snittet er i deres omfangsområde. Hva skal inni denne beregningen?

Dere skal ha oversikt over den enkeltes lønn i hele deres omfangsområde. Det betyr alle faste tillegg som alle har. I overenskomstene deres finner dere hvilke yrkesgrupper som skal inni beregningen. Skift skal også inn i beregningen dersom det er en fast ordning, altså ikke om dere bare går skift av og til.
Overtid skal ikke være med. Teknisk personell skal være med.
Innleide og null timers ansatte skal ikke med. De som er ansatt i mindre enn 100 % stilling skal beregnes inn i forhold til sin stillingsprosent.

Ytterlige spørsmål

Om det er flere spørsmål vedrørende de lokale forhandlingene, kontakt med tariffansvarlig i NNN:
Jarle Wilhelmsen, Mobil: 916 82 291, e-post: jarle.wilhelmsen@nnn.no eller forbundssekretær med ansvar for din bransje.