Hopp til innhold

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1.7.22, og NNN-forbund omfattes av loven.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. I tillegg skal loven sikre allmennhetens tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Informasjonsplikten var gjeldende fra loven trådte i kraft 1.7.22, mens redegjørelse for aktsomhetsvurderingene skal offentliggjøres pr. 30.6.23.

Informasjonsplikten

Informasjonsplikten innebærer at alle kan ta skriftlig kontakt med NNN og be om informasjon om hvordan NNN håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser, som er vurdert i aktsomhetsvurderingene. Dersom NNN mottar et informasjonskrav, er vi pliktig til å gi et dekkende og forståelig svar til den som spør, innen rimelig tid og senest innen tre uker etter at informasjonskravet er mottatt.
Spørsmål om NNNs håndtering av åpenhetsloven kan sendes til: firmapost@nnn.no

Aktsomhetsvurderinger

Kjernen i åpenhetsloven er at den oppstiller en plikt for virksomheter til å foreta aktsomhetsvurderinger. I praksis innebærer dette at NNN må kartlegge og vurdere risikoen for negativ påvirkning på menneskerettigheter og forsvarlige arbeidsforhold i vår tjenesteproduksjon. Også underleverandører som inngår i NNNs produksjon og levering av tjenester og varer skal vurderes. Det samme gjelder forretningspartnere som står i et direkte kontraktsforhold med oss, f.eks. leverandører av kontorrekvisita, IKT-utstyr m.v.

Oversikt over NNNs håndtering av åpenhetsloven:

  1. Vi har forankret betydningen og konsekvensen av åpenhetsloven i NNNs ledelse og administrasjon.

  2. NNN og LO har mange av de samme leverandørene. NNN jobber derfor tett sammen med LO om håndteringen av åpenhetsloven, og vi benytter oss av deres vurderinger og metodikk. Se her: https://www.lo.no/hvem-vi-er/los-vedtekter/apenhetsloven/

  3. Vi har laget en prioritert oversikt over leverandører og forretningsforbindelser hvor det er viktigst å gjøre aktsomhetsvurderinger. (Vi har fokusert på leverandører hvor NNN kjøper varer og/eller tjenester for mer enn 100 000 kr. pr. år).

  4. Vi samler inn informasjon om, kartlegger forholdene hos og risikoanalyserer våre leverandører og forretningsforbindelser for å oppfylle kravene til aktsomhetsvurderinger. Dette arbeidet pågår for tiden.