Uføreforsikring ga trygghet

Karin ble ufør før fylte 62. Hver fjerde kvinne blir uføre før de fyller 60 år. NNN-medlem Karin Bjørnstad Preuthun ble en av dem. Hun er glad hun hadde NNNs uføreforsikring. 

Karin Bjørnstad Preuthun på Haslemoen har mange tiår bak seg som arbeidstaker i tyngre yrker. De siste 23 årene som yrkesaktiv jobbet hun på bakeri.

– Det tok på armer, skuldre og rygg. Til slutt sa kroppen stopp, forteller Bjørnstad Preuthun. Da bakeriet hun jobbet på ble nedlagt i 2010 forsøkte hun seg igjen i en kort periode som hjemmehjelp, men kroppen maktet det ikke. Jeg gjorde ingen god jobb, sier hun.

Mange blir arbeidsuføre

Som NNN-medlem hadde Bjørnstad Preuthun for mange år siden benyttet seg av tilbudet om å tegne NNNs uføreforsikring.

Sannsynligheten for å bli arbeidsufør er stor. Hver fjerde kvinne og hver sjette mann bli ufør før de fyller 60 år, forteller tall fra Statistisk sentralbyrå. Som arbeidstaker er faktisk sannsynligheten for å bli arbeidsufør betraktelig mye større enn at du opplever at huset ditt brenner eller at du får kreft.

– Ingen ønsker å ikke kunne jobbe, men jeg lyttet til hva forsikringsfolkene fortalte og skjønte at med mine tøffe arbeidsår så var det ikke usannsynlig at jeg kunne bli ufør en gang i framtida. Det var en selvfølge å tegne uføreforsikringen da jeg gjorde det, forteller Bjørnstad Preuthun.

Økonomisk bidrag

Hun søkte om uføretrygd oktober 2014, og fikk det fra 1. juli året etter.

Da hun ble uføretrygdet i 2014 mottok hun en engangssum på 238 000 fra forsikringsselskapet, noe som den gang tilsvarte 2, 8 G. Uføreforsikringen gir deg også en fast månedlig utbetaling allerede etter at du har vært sykemeldt i 12 måneder. Det skjer samtidig som personen går over på arbeidsavklaringspenger, som er betraktelig mye mindre enn hva du får det første året som sykemeldt. (se fakta 2) Bjørnstad Preuthun fikk ikke en fast månedlig utbetaling, som har sammenheng med at hun ikke var sykemeldt i årene etter at hun sluttet på bakeriet og før hun ble varig uføre. Hun mottok arbeidsavklaringspenger i perioden etter at dagpengene fra NAV opphørte og fram til hun fikk uføretrygd.

– Når jeg først var så uheldig å bli arbeidsufør, så var jeg veldig glad for at jeg hadde en slik forsikring. Når du plutselig står uten inntekt fra jobb, så er du glad for alle kronene som kommer i tillegg. Det er ikke noe lukrativt å leve på uføretrygd, sier hun og legger til:

– Vi har heldigvis gode ordninger i Norge, men det er selvfølgelig ikke det samme som å være i jobb.

Åpner ordningen

Bjørnstad Preuthun er en av ca 1600 NNN-medlemmer som har NNNs uføreforsikring i SpareBank 1. Nå lanseres den på nytt og åpner for at alle medlemmer under 60 år, også de som tidligere har reservert seg, kan tegne forsikring. De vil få tilsendt informasjon om forsikringen sammen med en giro og brosjyre om forsikringen. Her stilles et sentralt spørsmål for mange: Kan du leve det livet du har i dag med halv lønn?

Hvis du bli langvarig sykmeldt på grunn av sykdom eller ulykke, vil ikke pengene du mottar fra NAV dekke inntekten du hadde som yrkesaktiv. Det kan gå flere år fra du blir syk til du blir erklært varig ufør.

En uføreforsikring vil komme i tillegg til ytelsene du får fra det offentlige.

Åpner for flere

– Mange av våre medlemmer jobber i tunge yrker og det er et faktum at flere blir syke, i korte eller lengre perioder. Forsikringen kan trygge deg økonomisk i en periode som du er langtidssykemeldt eller venter på en avklaring om varig uførhet fra NAV, sier Jarle Wilhelmsen, 2. nestleder i NNN.

Innen 1. mars vil alle medlemmer få informasjon om forsikringsordningen på SMS.

– Alle medlemmer kan tegne forsikringen, også medlemmer som tidligere har reservert seg fra ordningen, kan bli med, sier Wilhelmsen. Han understreker at det er nå medlemmene har muligheten.
– I og med at det er en kollektiv ordning så vil den bli lukket igjen 1. juli i år, sier Wilhelmsen.

Når du kjøper forsikringen er du forsikret fra første dag, så fremt at du oppfyller kravet om at du er 100 prosent arbeidsdyktig og vel og merke ikke har en sykdom eller lidelse du kjenner til, men ikke forteller forsikringsselskapet om.

Det er også en forutsetning at du ikke allerede mottar sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon.

Dette får du

  • Uføreforsikringen starter utbetalingen etter at man har vært sykemeldt i ett år. Det utbetales et forskudd på forsikringssummen hver måned fram til uføresaken er endelig avgjort.
  • Blir medlemmet erklært varig arbeidsufør, utbetales resten av forsikringssummen som et engangsbeløp.
  • Blir medlemmet friskmeldt, stopper utbetalingen og den gjenstående delen av forsikringssummen bli ny forsikringssum.
  • Utbetalingen er skattefri.

NNNs uføreforsikring

  • Kollektiv uføreforsikring for NNNs medlemmer.
  • Tilbys nye medlemmer av NNN, som er under 60 år, og som er 100 prosent arbeidsdyktige.
  • Kollektiv ordning, men ikke obligatorisk. Du velger selv om du vil være med.
  • Dekker uførhet som følge av sykdom eller ulykke • Forsikringsselskap: SpareBank 1.

 

LES MER – BESTILL FORSIKRING HER

 

© Line Scheistrøen NNN-arbeideren

2017-03-06T13:19:14+00:00 1. mars 2017|