Det norske arbeidslivet regnes i hovedsak som trygt og godt. Samtidig opplever mange at arbeidshverdagen har blitt tøffere, og at man trenger en organisasjon i ryggen. Medlemskapet i NNN er derfor den beste trygghetsforsikringen for alle som jobber i bransjen.

Her er en oversikt over de viktigste fordelene ved å være organisert:

Hjelp og støtte

Arbeidslivet:

 • Lønn og tariff
 • Arbeidsmiljø
 • Oppsigelse/avskjed
 • Arbeidstid
 • Ansettelsesforhold
 • Omplassering
 • Etter- og videreutdanning
 • Ferie
 • Pensjon/AFP

Privatlivet:

 • Samboerkontrakter
 • Skilsmisser
 • Barnefordeling
 • Nabokrangler
 • Kjøpskontrakter med mer

Hjelp fra tillitsvalgte og forbundet

Det er når du trenger oss mest at medlemskapet ditt gir deg mest igjen. Skulle du bli oppsagt, står du ikke alene. Du får hjelp og veiledning av tillitsvalgte og forbundet.

Blir du usaklig oppsagt, får du hjelp av tillitsvalgt til å forhandle med arbeidsgiveren. Dersom dette ikke fører frem går NNN i forhandlinger med arbeidsgivers representanter på sentralt plan.

Det er ikke bare ved oppsigelser man kan få hjelp og rådgivning. Ved endringer i stillingsinnhold, urettferdig behandling eller en konflikt med sjefen – da kan våre tillitsvalgte både gi råd og ta opp saker for deg.

Støtte ved streik og lockout

LO-organiserte får støtte ved streiker og andre lovlige arbeidskonflikter. Dermed har du råd til å ta opp kampen med arbeidsgiverne når det står hardt mot hardt. Hvor mye du får i støtte varierer fra forbund til forbund. Hvert forbund har sitt eget kampfond.

Streikestøtten er kr 1.190,- per dag for våre medlemmer.

Privatforsikringer

LOfavør er et fordelsprogram for alle organiserte i et LO forbund:

LOfavør Innboforsikring
En fullverdig innboforsikring. Dekker blant annet brann-, eksplosjons- og vannskader, innbrudd og sykkeltyveri.

LOfavør Grunnforsikring
Dekker deg, ektefelle/samboer og hjemme- boende ugifte barn under 21 år, ved død uansett årsak i hele verden.
Les mer her.

LOfavør Fritidsulykkesforsikring
Dekker død og varig medisinsk invaliditet etter ulykker i fritida. Dekker blant annet utgifter til lege og  tannlege samt behandling og opphold på private legevakter og klinikker etter forhåndsavtale med forsikringsselskap.

LOfavør Advokatforsikring
Dekker en rekke forhold i privatlivet som samboerkontrakter, kjøpskontrakter, skilsmisse, barnefordeling og nabokonflikter.

LOfavør Reiseforsikring
Som medlem får du tilbud om en rabattert reiseforsikring. LOfavør Reiseforsikring er en av markedets beste reiseforsikringer. Følg lenkene under for å benytte deg av denne fordelen.
Har allerede reiseforsikring hos Fremtind – registrer her
Ønsker du å tegne en ny reiseforsikring hos Fremtid

 

> Help.no
> LOfavør
> LOfavørs advokatforsikring
> Uføreforsikring.pdf
> Forsikringer.pdf
> Forsikringer (engelsk) – Assurances English.pdf

God lønn

 • NNN har som oppgave å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår.
 • Som medlem får du både rettigheter og økonomiske fordeler.
 • Som medlem har du krav på rett lønn * med årlige lokale forhandlinger **.
 • Som medlem ivaretar vi dine rettigheter.

* Avhengig av tariffavtale og lokale særavtaler.
** Forutsetter at bedriften har tariffavtale.

Tariffestede fordeler

NNN er part i mange ulike overenskomster. I disse overenskomstene er det forhandlet fram mange fordeler, blant annet:

Tarifflønn: Fast avtalt lønn som reguleres gjennom tariffoppgjør. NNN forhandler om lønn både sentralt og lokalt. Er du medlem av NNN og arbeider på et sted hvor det er opprettet tariffavtale, har du krav på tarifflønn og avtalefestet arbeidstid.

Arbeidstid: I Norge har vi lovfestet at man ikke skal ha noen høyere normal arbeidsuke enn 40 timer. NNN har forhandlet frem avtale om 37,5 timers arbeidsuke for NNN-organiserte der hvor det er opprettet tariffavtale.

Kvelds- og helgearbeid: Arbeidsmiljøloven har har ingen regler for hvor stort tillegg du skal ha for kvelds- og helgearbeid. NNN har forhandlet fram avtaler for medlemmene om ekstra tillegg når du må jobbe på kveldstid og ved merarbeid i helgene.

Overtidsbetaling: Arbeidsmiljøloven gir deg rett til overtidsbetaling dersom du jobber over 40 timer i uken eller mer enn 9 timer pr. dag. NNN har forhandlet frem avtaler som gir deg bedre betingelser enn loven sier.

Avtalefestet pensjon: NNN-medlemskap gir deg mer valgfri pensjonsalder. Arbeider du på et sted med tariffavtale, har du rett til å gå av med pensjon fra det året du fyller 62 år. Men du kan selvsagt fortsette å jobbe lenger dersom du heller ønsker det.

Du kan se hovedavtalen og overenskomstene under:

> Lønn og arbeidsliv

Medbestemmelse

Mange arbeidsplasser har forsvunnet de siste tiårene. For andre har arbeidshverdagen blitt veldig annerledes. Større enheter har overtatt for de mindre, samtidig som ny teknologi har redusert behovet for arbeidstakere.

En del produksjon har flyttet ut av landet – til steder med billigere arbeidskraft. I tillegg har fabrikker og bryggerier blitt en del av store konserner. Forbundet er opptatt av din bedrifts konkurranseevne i dag og i fremtida.

Matindustrien er en av de største kundene til norsk jordbruk og en av de viktigste leverandørene til dagligvaremarkedet. Med andre ord, mektige aktører på begge sider. Endringer i tilskuddsordninger og avgiftspolitikk kan derfor få direkte betydning for mange av NNNs medlemmer.

NNN arbeider politisk for å ivareta hele matindustriens interesser.

> Medlemsbrosjyre.pdf
> LOs utdanningsfond
> Bli medlem

Vurderer du av ulike årsaker å melde deg ut av NNN? Her er noe å tenke på >