Et godt og systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) bidrar til lønnsomhet og styrker bedriftens omdømme.

HMS-arbeidet er viktig for å skape et godt arbeidsmiljø for den enkelte og for at bedriften skal nå sine mål. Les mer her:

 ————–

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt fører til et bedre arbeidsmiljø. «Sammen for et godt arbeidsmiljø» er ment å være en verktøykasse for bedrifter til bruk i arbeidet med å forbedre samarbeidet mellom leder, verneombud og tillitsvalgte.

«Sammen for et godt arbeidsmiljø» er en verktøykasse bestående av fire deler:

Del 1 «Roller og kultur for samarbeid»
Del 2 «Bedriftseksempler»
Del 3 «Trinn for trinn beskrivelse» i 7 trinn
Del 4, «Aktuelle linker og maler»

  • Bruk «Sammen for et godt arbeidsmiljø»!
  • Klikk deg frem og inn i dokumentet og kom inn på de ulike verktøyene.
  • Ikke gi opp underveis selv om det kan ta lang tid å få i stand en ønsket endring!

Verktøykassen finner du her

Les mer på NHOs sider her.

—————

HMS-KONFERANSE 2014
Den årlige HMS-Konferansen går av stabelen den 16. og 17. september 2014 på Thon Hotel Arena i Lillestrøm.
Les programmet her.
Påmelding her.

—————

VELLYKKET HMS-KONFERANSE 2013

HMS konferanse

Årets Helse-, miljø- og sikkerhetskonferanse (HMS-konferansen) ble avholdt på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen 24. og 25. september 2013. Konferansen skulle bidra til å inspirere og gi bedriftene kompetanseheving og verktøy innen HMS-arbeidet. Over 80 deltakere fikk hevet sin kompetanse om samarbeid og ledelse når det gjelder HMS- og IA-arbeidet. Programmet var variert med kunnskapsrike og engasjerende forelesere, og med flere bedriftseksempler.

 
Spesialrådgiver i NHO Arbeidsliv Baard Meidell Johannesen ledet konferansen på en utmerket måte, og det var en avslappet og hyggelig stemning i salen fra første stund.

 

Status IA-avtalen:

Dag 1 startet med at Baard Meidell Johannesen fra NHO Arbeidsliv holdt en kort og oversiktlig innledning om NHOs syn på dagens IA-avtale. Han redegjorde også for enkelte av NHOs prinsipielle holdninger nå ved innledningen til forhandlinger om en ny avtale. Deretter holdt LOs Tor Idar Halvorsen et informativt og reflektert innlegg om noen av LOs standpunkter i forkant av forhandlingene om ny avtale. Halvorsen knyttet mye av sin argumentasjon opp mot konklusjonene i evalueringen SINTEF har gjort av dagens IA-avtale. LO er blant annet positiv til å se på en forenkling av byråkratiet rundt dokumentasjonskravene i sykeoppfølgningsløpet.

 

Bedriftseksempelet TINE Heimdal:

Meierisjef Henning N. Martinsen ved TINEs anlegg på Heimdal fortalte om hvordan bedriften har jobbet aktivt med involvering av arbeidstakerne i en kontinuerlig forbedring/LEAN-tankegang, og om hvilke resultater de har oppnådd. De har blant annet innført 6-timers-dag etter effektiviserings- og omorganiseringsforslag direkte fra de ansatte. Bedriften har oppnådd en produktivitetsøkning på 30 %, sykefraværet ligger på 5,6 % og de ansatte rapporterer om økt livskvalitet! Bedriften ble kåret til europamestere i samarbeid, av European Trade Union Confederation i 2011.  

 

Evalueringen av IA-avtalen og rutinene for oppfølgning av sykmeldte:

Solveig Osborg Ose er forskningsleder i SINTEF og har vært prosjektleder for evalueringen av IA-avtalen og rutinene for oppfølgning av sykmeldte. Hun presenterte i sitt innlegg resultatene fra evalueringen. Konklusjonen i evalueringen er at gode system og rutiner for oppfølging av sykmeldte er viktig for å sikre at mennesker som blir syke blir tatt godt vare på, og for at arbeidsgivere skal være trygg på hva de skal gjøre når noen av de ansatte

blir syke. Men dagens regime rundt oppfølgingen av sykmeldte er for rigid og ressurskrevende og det er vanskelig å identifisere noen effekt på sykefraværet. Kunnskapsgrunnlaget bak dagens system er svakt og det er mange elementer i dagens system som ikke er godt nok fundert. Dialogmøter der både arbeidsgiver, arbeidstaker, lege

og BHT deltar, synes for eksempel ikke som hensiktsmessig ressursbruk. Første møte bør heller avholdes mellom kun arbeidsgiver og arbeidstaker, og dersom det ikke kommer noe ut av dette møtet bør de kalle inn den eller de som kan bidra (BHT, NAV eller legen). Sorteringen av sykmeldingstilfellene inn i NAV er heller ikke hensiktsmessig, og det er stort forbedringspotensial for å lage et mer effektivt system der de riktige tilfellene prioriteres.

Systemet er ment å hindre at folk blir langtidssykmeldt og havner utenfor arbeidslivet, men insentivene som ligger i systemet ser i liten grad ut til å bidra til økt inkludering eller lavere frafall fra arbeidslivet. Det er heller motsatt. Stort fokus på å få redusert sykefraværet og strenge kontroller med tilhørende sanksjoner i oppfølgingsregimet, fører til at mange arbeidsgivere blir mer restriktive i forhold til hvem de ansetter. Foredraget var meget informativt, og Ose er samtidig flink til å få fram viktige poenger.

 

Prosjektet «Sammen for et godt arbeidsmiljø – en videreføring av 3-2-1»:

Prosjektet ble presentert av Jarle Grimstad, HMS-sjef i TINE, Randulf Aunan, konsernverneombud i NORTURA og Bjørn Johansen, kornserntillitsvalgt i Grilstad, som alle er med i prosjektgruppen. 3-2-1-prosjektet viste blant annet at arbeidsmiljøet sykefraværet blir lavere og arbeidsmiljøet blir bedre dersom samarbeidet mellom leder, verneombud og tillitsvalgt er godt. Arbeidet i prosjektet skal resultere i et verktøy som alle NHO-bedrifter kan benytte seg av, en 7-trinnsprosess med metoder og maler for hvordan bedriftene kan gå fram for å etablert sin egen gode kultur for optimalt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt og beholde denne.

 

HMS-verktøy og opplæring:

Anne Brit Slettebø fra NHO Mat og Drikke ga deltakerne nyttig informasjon om hvilke HMS-verktøy de som NHO- medlemmer har til disposisjon. Grete Troset Salberg fra NNN fortalte om innholdet i deres opplæring av de tillitsvalgte, spesielt med tanke på HMS og IA.

 

Frisk nok for livet:

Dag 1 ble avsluttet med Jørgen Skavlans morsomme og inspirerende foredrag Frisk nok for livet, et foredrag om nordmenns folkesjel og våre holdninger til det å være syk.

 

Arbeidsmiljøutvalg (AMU) et strategisk utvalg for god ledelse og HMS:

Dag 2 ble innledet med at Arne Bernhardsen holdt et nyttig og relevant foredrag om AMU, herunder suksessbetingelser, hovedformål og saksområder for AMU og AMUs uilke roller og oppgaver. Han snakket også spesielt om AMU i omstillingstider, og om verneombudets rolle. Bernhardsen kom med mange relevante eksempler, som illustrerte godt temaene han snakket om.

 

Idèbanken:

Anne-Grete Martinussen fra Idèbanken fortalte om tilbudet de har for bedrifter når det gjelder inkluderende arbeidsliv. Hun viste bla. filmsnutten «vafler og saft» som kan benyttes til diskusjoner rundt bedriftens IA-arbeid, og hun viste bedriftseksempler som er tilgjengelig på deres hjemmeside: idebanken.org.

 

Bedriftseksempelet OSL:

Vidar Howlid Wærp fra OSL fortale om OSL sitt arbeid med helsefremmende arbeidsplass. OSL har jobbet aktivt for å anspore de ansatte til sunnere Kosthold, og til Røykeslutt. Bedriften har en god rusmiddelpolitikk både i teori og i praksis (Alkohol/rus). Siden Mosjon er viktig har de ansporet til minst ½ time fysisk aktivitet daglig, bla. gjennom ulike kampanjer/konkurranser. Bedriften har en tett oppfølging av sykmeldte, og de har et eget livsfaseprosjekt. I sitt arbeid i forhold til psykisk helse har de blant annet opprettet en kollegastøtteordning. Resultatene er lavere kostnader til sykefravær og at faktisk pensjonsalder har økt.     

 

«Er sjefen en struts?»:

Dag 2 ble avsluttet med Elin Ørjasæters morsomme og interessante foredrag «Er sjefen en struts?», som blant annet omhandlet forskjellige personligheter og personlighetsavvik, og nordmenns- og norske sjefers- hang til å være unnvikende istedenfor tydelig. Hun snakket også om mobbing i arbeidslivet og sjefens dilemma i mobbesaker.