Allmenngjøring

Allmenngjøring_A5_webNNN vant en viktig seier for alle som jobber i fiskeindustrien her i landet. Deler av avtalen i fiskeindustrien blir norsk lov fra 1. februar 2015, og gjelder for alle som jobber i bransjen.

 

Allmenngjøring I praksis innebærer allmenngjøring en tidsbegrenset offentlig minstelønnsbestemmelse i de områdene som er omfattet. Allmenngjøring kan bare vedtas dersom utenlandske arbeidstakere har påviselig dårligere lønns- og arbeidsvilkår sammenliknet med norske arbeidstakere

Forskriften er fastsatt på grunnlag av Overenskomst for Fiskeindustribedrifter 2014–2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund på den annen side.

Elementer som innbefattes i vedtaket: § 3. Lønnsbestemmelser Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på: a) 172,85 for fagarbeidere b) 162,85 for produksjonsarbeidere

  • 2. Arbeidstid og § 5. Godtgjørelse for overtid Nemnda kom frem til at det er Arbeidsmiljølovens bestemmelser som skal gjelde.
  • 4. Skiftarbeid På arbeidsplasser med skiftarbeid skal det betales et tillegg til timesatsen i første ledd på:
  1. a) Toskiftarbeid 20 % av minstelønnssatsen i § 3 første ledd. b) Treskiftarbeid 25 % av minstelønnssatsen i § 3 første ledd.

Fravikelighet Nemnda kom frem til at prinsippet om fravikelighet skal gjelde. Dette innebærer at arbeidsforhold med lønns- og arbeidsvilkår som på ett eller flere punkter avviker fra forskriften her, likevel kan være i overensstemmelse med den dersom man etter en konkret vurdering av alle sider av arbeidsforholdet kommer til at vilkårene samlet sett er minst like gunstige som de vilkårene som følger av forskriften.

 Allmenngjøring_A5

Publisert: 30. januar 2015|Kategori: Forsiden|

Del:

Kommende arrangementer: