På mandag deltok NNN på høringsmøte i Nærings- og fiskeridepartementet vedrørende Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden.

I desember ble Prop. 33 L (2019–2020) Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden lagt frem.

Proposisjonen inneholder forslag til en ny lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden. Lovforslaget legger til rette for mer effektive forhandlinger og kontrakter mellom dagligvareleverandører og -kjeder. God handelsskikk skal være basert på redelighet, forutberegnelighet og lojalitet. Loven inneholder bestemmelser som regulerer typer adferd som vil være i strid med disse prinsippene. Det foreslås opprettet et eget dagligvaretilsyn som skal håndheve loven.

NNN har i snart ti år fulgt diskusjonen om god handelsskikk i dagligvaremarkedet. Utviklingen har dessverre gått i negativ retning langs mange aspekter. Det er ubalanse i maktforholdet mellom leverandørene og dagligvarekjedene, samt store skjevheter i fordelingen av verdiskapingen.

– Det er riktig å sette inn tiltak for å sikre et velfungerende dagligvaremarked. Både for å sikre lønnsomhet i bransjen, ut fra et samfunnsmessig perspektiv og for å sikre at det er mulig å opprettholde gode trygge arbeidsplasser gjennom fokus på heltids og faste stillinger, sa Jarle Wilhelmsen, nestleder i NNN på høringen mandag.

 

Grossist- og distribusjonsvirksomhet
Dagligvarekjedenes kontroll av grossist- og distribusjonsvirksomhet gjenspeiler deres kontroll i sluttmarkedet. Vi mener at kjedenes logistikkløsninger i dagligvaremarkedet er en viktig maktfaktor som må reguleres, understreker Wilhelmsen på høringsmøtet.

Vilkårene for distribusjon skal forhandles separat og på ikke-diskriminerende basis. Kjøp av varer må ikke gjøres betinget av valg av distribusjonsløsning.

Kjedenes integrerte logistikkløsninger er i dag en klar etableringshindring for nye aktører og hindrer konkurranse om distribusjon. Det er i forbrukernes interesse at avtaler om distribusjon er effektive og med innsynsmuligheter for et tilsyn.

NNN  er fornøyde med lovforslaget som er lagt frem, og ser frem til behandlingen i Stortinget, også med de innspill som kom frem under høringen mandag.

Les hele innspillsnotatet fra NNN her.