Regjeringens kvotemelding er endelig lagt frem!


Fredag 12. januar la fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) frem regjeringens stortingsmelding «Folk, fisk og fellesskap – en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling».

Forslag til nye spilleregler i fiskerinæringa ble presentert på Bystua scene i Tromsø.

– Dette er viktig politikk for kysten, og jeg mener at vi med denne meldingen vil leve opp til det vi har sagt i Hurdalsplattformen om å sikre en mer rettferdig fordeling som sikrer bredde og mangfold i fiskeflåten og flere helårlige arbeidsplasser i lokalsamfunn langs hele kysten. Og at det blir en politikk som kan stå seg over tid, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Les Stortingsmeldingen her.
Meld. St. 7 (2023–2024)

Hvor er tiltakene for industrien?
– NNN registrerer at kvotemeldingen i svært liten grad har elementer som kan føre til flere helårlige arbeidsplasser på land. Det har over tiår vært et problem at fiskeripolitikken ikke har vært sett i et helhetsperspektiv fra hav til marked. Vi hadde forventninger ut fra signalene fra regjeringen og Hurdalsplattformen at denne meldingen skulle ha en slik bred innretning. Det pekes på flere utfordringer i meldingen, men tiltakene regjeringen foreslår adresserer ikke disse. Man har heller ikke benyttet muligheten til å ta inn flere av forslagene fra bearbeidingsutvalget.
Oppsummert er NNN skuffet over mangelen på helhetsperspektiv i meldingen, avslutter Yngve Hansen som er ansvarlig fiskeindustrien i NNN.

Nå skal meldingen til Stortinget for behandling og det skal fattes vedtak før påske,


Her er kapittelet som omhandler Sjømatindustrien:

Kapittel 9 – Sjømatindustrien

Regjeringen vil:
• Vurdere endringer i ferskfiskordningen, deriblant om det skal innføres et krav om at artene som inngår i ordningen må gå til humant konsum.
• Gjennomføre en ekstern revisjon av lagsavgiften i forbindelse med etterkontrollen av fiskesalgslagslovens bestemmelser. Revisjonen skal blant annet undersøke om det er grunnlag for å differensiere lagsavgiften.
• Arbeide for å at mer råstoff kommer på auksjon og anmode salgslagene til å øke andelen fryst råstoff som skal på pliktig auksjon ut over 50 prosent.
• Gjennomføre en ekstern vurdering av hvilke effekter økende integrasjon i hvitfisksektoren har på konkurransen om råstoffet og bearbeidingsgraden.
• Styrke oppfølgingen av fiskesalgslagene gjennom e osvt årlig forvaltningsmøte mellom Nærings- og fiskeridepartementet og Norsk Villfisk.
• Anmode salgslagene om å gjøre styrene sine mer representative og inkludere en større bredde av kompetanse for å ivareta hensynet til hele verdikjeden.
• Gjøre en vurdering av om fiskesalgslagsloven praktiseres i tråd med lovens formål gjennom en etterkontroll av lovens bestemmelser.

Om spørsmål, ta kontakt med bransjesekretær for fiskeindustrien i NNN: Yngve Hansen, yngve.hansen@nnn.no

Publisert: 12. januar 2024|Kategori: Næringsliv, Politikk|

Del:

Kommende arrangementer: