Før innleie: Drøfting er viktig!

Både lov- og avtaleverket (hovedavtalen og overenskomstene/tariffavtalene) har
bestemmelser om at forhold knyttet til innleie av arbeidskraft skal drøftes med
tillitsvalgte.
Arbeidsmiljøloven stiller krav om at det skal være en regelmessig drøfting om
bruk av innleie fra bemanningsforetak:
«Arbeidsgiver skal minst en gang per år drøfte bruken av innleid arbeidskraft etter
første og andre ledd, herunder praktiseringen av kravet om likebehandling, med de
tillitsvalgte.» (aml. § 14-12 (3))

Hovedavtalenes alminnelige regler om informasjon og medbestemmelse gir
også tillitsvalgte rett til drøftinger om bruk av innleie, mens overenskomstene krever drøfting før innleie avtales.
De innledende drøftinger og den informasjon som der gis kan være helt
avgjørende for å få tilstrekkelig klarhet i hva slags forhold dette egentlig er snakk om.

Under drøftingen må det avklares:
– hva slags firma som eventuelt skal stå for utleien
– hvilke regler som skal gjelde og
– hvordan de innleide skal møtes.

Før man går inn i slike drøftinger må klubben også gjøre seg opp sin egen mening om det virkelig er behov for innleie,
eller om bemanningsbehovet kan løses gjennom vanlige ansettelser?
Fra slike drøftinger skal det alltid skrives protokoll!

Materiell
Forbundet har utarbeidet en informasjonspakke til tillitsvalgte og medlemmer om innleie.

Veileder
En veileder for tillitsvalgte som beskriver de viktigste reglene:
> Veileder for tillitsvalgte

 

Brosjyre
En folder om faste ansettelser eller innleie. Denne kan deles ut til medlemmer i bedrifter hvor innleie er vanlig:
> Faste ansettelser eller innleie?

Visittkort
Et visittkort på norsk og engelsk som kan deles ut til de innleide. Disse vil etter hvert bli produsert på flere ulike språk etter de behovene som meldes inn:
> Visittkort på norsk
> Visittkort på engelsk

Informasjonsmateriellet kan bestilles på tlf. 23 10 29 60 eller e-post: firmapost@nnn.no. 

Andre kilder til informasjon
> Forskrift om innleie fra bemanningsforetak
> Arbeidsdepartementets faktaside om EUs vikarbyrådirektiv
> Informasjon om praktisering av likebehandlingsprinsippet i norsk rett