Fra 1.4.2023 er det strengere regler rundt innleie.
Stortinget har vedtatt betydelige innstramminger i reglene om innleie fra bemanningsforetak. De nye reglene trer i kraft 1. april 2023, men med en overgangsperiode på tre måneder for inngåtte avtaler. Her gir vi en kort oversikt over de nye reglene og hvilke konsekvenser de får for virksomhetene.

Oversikt over endringene
Adgangen til innleie fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter oppheves. Det vil si at ved midlertidige behov som i forbindelse med sesong, arbeidstopp eller prosjekt, kun vil være tillat å leie inn fra bemanningsforetak til vikariat, eller etter avtale med tillitsvalgte for bedrifter bundet av tariffavtale med en stor fagforening (fagforening med innstillingsrett).

Det er gitt to unntak der det fortsatt vil være tillatt å leie inn fra bemanningsforetak ved arbeid av midlertidig karakter, også utenom vikartilfellene, og uten avtale med tillitsvalgte:

For det første innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester. Arbeidsgiver skal drøfte behovet for slik innleie med tillitsvalgte.
For det andre innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt.
Det innføres forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Innen området for forbudet vil det etter 1. april ikke være noen mulighet for innleie fra bemanningsforetak. Forbudet fremgår av forskrift der «bygningsarbeid» og «byggeplass» er nærmere definert.

Alle innleide får rett til fast ansettelse i virksomheten som leier inn etter tre år.

Grensen mellom innleie og entreprise blir justert. Dette kan innebære at flere oppdragsavtaler enn i dag vil bli regnet som innleie, og ikke som tjenesteleveranse/entreprise.

Lov og særregler
Reglene om innleie finnes i arbeidsmiljølovens § 14-12 (2) (lovdata.no).I tillegg skal det innføres særregler for innleie av helsepersonell og arbeidstakere med spesialistkompetanse. Særreglene trer i kraft 01.04.23. Les forskriften på lovdata.no.

Fast ansettelse er hovedregelen – innleie er unntaket