Uttalelse: Bekjemp arbeidslivskriminalitet

Kriminalitet i arbeidslivet er en økende utfordring som medfører alvorlige konsekvenser for berørte arbeidstakere, virksomheter og samfunnet for øvrig.

Skal vi ha et godt og seriøst arbeidsliv i Norge, må arbeidslivets spilleregler følges og arbeidslivskriminalitet forhindres og bekjempes. For å oppnå dette trenger vi et sterkt organisert arbeidsliv.

Arbeidslivskriminalitet er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.

Arbeidslivskriminalitet kjennetegnes ved et eller flere av følgende elementer:

 • Skatte- og avgiftskriminalitet – overtredelse av skatteloven, skattebetalingsloven og merverdiavgiftsloven
 • Grove regnskaps- og bokføringsovertredelser – uriktige og mangelfulle regnskap og bruk av fiktiv/uriktig dokumentasjon
 • Korrupsjon
 • Utroskap – ulovlig tapping av selskaper
 • Konkurskriminalitet
 • Hvitvasking
 • Valutasmugling
 • Menneskehandel
 • Trygdesvindel – mottak av trygd samtidig som det arbeides svart
 • Grove bedragerier – bestillingsbedragerier, fakturasvindler, bedragerier mot finansnæringen
 • Uriktige eller falske opplysninger og dokumentasjon til offentlig myndighet – herunder bruk av falsk identitet og registrering av uriktig informasjon i offentlige registre
 • Grove brudd på arbeidsmiljøloven
 • Utbytting av arbeidskraft i strid med lov og avtale
 • Overtredelse av utlendingsloven – bruk av ulovlig arbeidskraft
 • Grov sosial dumping

Kontroll og oppfølging

Arbeidslivskriminaliteten er sammensatt og må bekjempes gjennom felles innsats fra politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Nav og andre offentlige etater. Dette samarbeidet er blitt styrket og gjort mer systematisk på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Bedre deling av informasjon er nødvendig for å sikre effektiv oppfølging fra offentlige myndigheter. Det er viktig at etatene benytter sine samlede sanksjonsmuligheter på en effektiv måte, at anmeldelser følges opp og at alvorlige saker så raskt som mulig kommer opp for domstolene. Oppfølgingen av konkurskriminalitet styrkes ved at alle politidistrikter får egen bo-koordinator. Registreringen av utenlandske tjenesteytere som utfører arbeidsoppgaver i Norge må forbedres.

Etatene er enig om defineringen av arbeidslivskriminalitet men dessverre følger det ikke tilstrekkelig med ressurser til dette arbeidet. Etatene er også enig i at problemet er økende, og at skyldes mangel på ressurser og god nok oppfølging.

De kriminelle er stadig på offensiven og finner på nye metoder for å kunne fortsette sin virksomhet.

NNN krever at:

 • tilsynsmyndigheter som Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten, politiet og andre offentlige etater må få tilført tilstrekkelig med ressurser slik at de kan følge opp og anlegge sak mot bedrifter og personer som bedriver arbeidskriminalitet.
 • koordineringen av dette arbeidet må styrkes ytterligere og dette arbeidet haster. Det må på plass ett tydelig ansvarshavende organ nå.
 • nødvendige lovendringer må på plass slik at det blir enklere å forfølge arbeidskriminalitet rettslig og det må også følges opp med strenge strafferammer for denne type aktivitet.
 • arbeidet mot sosial dumping må styrkes, da dette ofte er sammenfallende med arbeidskriminalitet.
 • kravene som stilles for å få allmengjort en tariffavtale må bli enklere, og at krav til dokumentasjon ved videreføring av allerede allmenngjorte tariffavtaler blir fjernet. Her bør det være nok at en av partene ønsker en videreføring.
 • det må bevilges ressurser til oppfølging av konkurskriminalitet.
 • ved avdekking av organisert arbeidslivskriminalitet må dette slås hardt ned på og forfølges til endelig dom foreligger og ikke bli en drakamp om budsjettmidler.
 • bruken av innleide, midlertidige ansettelser, underentreprise og vikarbyrå må begrenses til et minimum. Lønn mellom oppdrag må være en selvfølgelighet, vi sier nei til null-timers kontrakter.
 • alle former for arbeidslivskriminalitet må bli bekjempet med alle lovlige midler.

NNN vil jobbe for et seriøst arbeidsliv med gode rammevilkår for bedriftene med lik konkurranse mellom aktørene. Kriminalitet og useriøse forhold undergraver de verdiene som er grunnlaget for partssamarbeidet i norsk arbeidsliv.

Innsatsen mot kriminelle aktører i arbeidslivet må styrkes nå.

(Uttalelse vedtatt på NNNs landmøte 6. april 2017)

Publisert: 6. april 2017|Kategori: Ukategorisert|

Del:

Kommende arrangementer: