Uttalelse: Mat- og drikkevareindustriens verdikjede

Det er viktig å ha en komplett verdikjede for mat. Matindustrien og jordbruket sysselsetter nær 100.000 mennesker og er en særdeles viktig bidragsyter til næringsklynger og lokalsamfunn i hele landet.

Jordbruksproduksjonen er et viktig grunnlag for matindustrien og det må jobbes for en helhetlig matproduksjon med landbruk over hele landet. Markedsregulering er en forutsetning for produksjon i hele landet og støtter opp under landbrukspolitikken. Selvforsyningsgraden av mat må økes med grunnlag i norske ressurser.

Importvernet er et sentralt fundament for en sterk norsk mat- og drikkevareindustri. Konkurranseevnen til norsk matindustri må sikres gjennom et velfungerende og forutsigbart importvern på de områder landbrukspolitikken omfatter.

En økende handelslekkasje til våre naboland bekymrer. Det er viktig at særnorske avgifter ikke forsterker dette ytterligere.

Framtidens matindustri får økt automatiseringsgrad som krever stadig høyere kompetanse. Det må derfor satses på en høyere andel fagarbeidere og videreutvikling av utdanningsløpene for matindustrien.

NNN krever:

  • en landbrukspolitikk som viderefører dagens målsettinger knyttet til selvforsyningsgrad, landbruk over hele landet og som gir mulighet for økt norsk matproduksjon.
  • å videreføre markedsreguleringen på landbruksråvarer og også gjeninnføre markedsregulering på fjærfe.
  • å opprettholde et velfungerende tollvern som sikrer norsk matindustri og utnytte det mulighetsrommet som ligger i WTO-avtalen.
  • at RÅK-ordningen til enhver tid må sikres finansiering for å dekke gapet mellom verdensmarked prisnivå og norsk prisnivå.
  • økt fokus på yrkesfag og videreutvikling av utdanningsløpene for matindustrien.
  • at grunnavgiften for drikkevareemballasje som ikke fungerer i forhold til den opprinnelige målsetningen, omgjøres til en gradert miljøavgift. Miljøavgiften
    skal være avhengig av returandel og gjelde for de emballasjetyper som i dag har grunnavgift.

(Uttalelse vedtatt på NNNs landsmøte 6. april 2017)

Publisert: 6. april 2017|Kategori: Ukategorisert|

Del:

Kommende arrangementer: