Uttalelse: Norges forhold til EU/EØS og handelsavtaler

EU er Norges viktigste handelspartner. Handelen med EU reguleres gjennom EØS-avtalen. EØS avtalen har sikret forutsigbare vilkår for den eksportrettede industrien. NNN mener at Norge er best tjent med å stå utenfor EU, men må videreutvikle sitt forhold til EU gjennom EØS-avtalen eller andre handelsavtaler, for å sikre utvikling av norsk sysselsetting og arbeidstakerrettigheter.

Vi ser med bekymring på krisen og utviklingen i EU. Forslag som angriper faglige rettigheter er fremmet i EU og gjennom ulike dommer ser vi at det er arbeidstagerne som taper i viktige saker. NNN kan ikke godta at nye direktiver og regler svekker grunnleggende rettigheter til norske arbeidstakere, som for eksempel streikeretten, kollektiv forhandlingsrett og nasjonal lønnsdannelse. I kampen mot utstrakt bruk av bemanningsselskaper, sosial dumping, større lønnsforskjeller og arbeidslivskriminalitet, kan vi ikke godta at EU-regler kommer i veien for et anstendig arbeidsliv i Norge.

Den såkalte verftsdommen vil bli en viktig prøvestein på om Norske myndigheter og rettsvesen selv kan ha bestemmende myndighet over norsk arbeidsliv eller om EU også kan overprøve Norsk Høyesterett. Hvis dette skulle skje må EØS-avtalen reforhandles med mål om å styrke arbeidstakernes rettigheter og sikre nasjonal kontroll.

Vi er imidlertid helt avhengig av at vi har en regjering som jobber med oss og ikke mot oss i denne kampen. Norske myndigheter må i nye direktiver som svekker norske arbeidstagere, benytte sin vetorett i henhold til EØS avtalen.

Norge har offensive og defensive handelsinteresser. Disse må ivaretas slik at vi verner om norske arbeidsplasser og sikrer sosiale og faglige rettigheter. Norges behov for vern av den landbruksbaserte industrien gjennom tollvern på landbruksprodukter er ikke til hinder for utvikling av handelsavtaler på andre områder.

De nye globale handelsavtalene, som for eksempel TTIP og TISA, er ikke til det beste for norske arbeidstakere, men tjener best internasjonale konsern. Norge må i stedet styrke sine handelsavtaler direkte med EU/USA. Handelsbalansen mellom EU/USA tilsier at norsk sjømat ikke vil miste markedsandeler på grunn av TTIP -vtalen og en norsk tilslutning vil ikke tjene norske interesser.

Arbeidstakerrettigheter blir satt til side i de store handelsavtalene. Ved utvikling av handelsavtaler må sikring av norsk sysselsetting prioriteres og arbeidstakerrettigheter skal ikke forringes.

Norsk sjømatindustri har best mulighet til å vokse med innenlands bearbeiding av ressursene fra havet.

Bedring av norsk tilgang til EU markedet med bearbeidede produkter må prioriteres. Med økt andel av innenlands bearbeiding av denne ressursen vil også dette gi muligheter til utvikling av ny industri og verdiskaping på restråstoffet.

NNN krever:

  • videreutvikling eller reforhandling av EØS-avtalen med fokus på norsk sysselsetting og norske arbeidstakerrettigheter
  • at arbeidstakerrettigheter skal prioriteres i utviklingen av nye handelsavtaler.
  • at Norge ikke må tillate bruk av GMO og hormoner i matproduksjonen.
  • at Norge ikke må akseptere å gi fra seg nasjonal styringsrett i sine handelsavtaler til multinasjonale selskaper.
  • at norsk sysselsetting må prioriteres i handelsavtaler.
  • at tollvern på jordbruksprodukter må opprettholdes.
  • forbedret markedsadgang for norsk sjømat til EU.

(Uttalelse vedtatt på NNNs landsmøte 6. april 2017)

Publisert: 6. april 2017|Kategori: Ukategorisert|

Del:

Kommende arrangementer: